Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rậm râu sâu mắt, đắt tiền cũng mua

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rậm râu sâu mắt, đắt tiền cũng mua