Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rắp ranh bắn sẻ

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rắp ranh bắn sẻ