Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rát như phải bỏng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rát như phải bỏng