Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rau mảnh bát

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rau mảnh bát