Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rau muống sâu đen, rau giền sâu trắng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rau muống sâu đen, rau giền sâu trắng