Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rèn một lưỡi a bằng ba lưỡi hái

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rèn một lưỡi a bằng ba lưỡi hái