Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rét cắt da cắt thịt

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rét cắt da cắt thịt