Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rồng bay phượng múa

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rồng bay phượng múa