Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rồng đến nhà tôm

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rồng đến nhà tôm