Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rong lá liễu

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rong lá liễu