Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rộng làm kép, hẹp làm đơn

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rộng làm kép, hẹp làm đơn