Địa lý gia bảo  地理家寶

385: Kntb.   , Kn. []  . 71 Images; 24 x 13 
Mô tả/description : “Đầu sách có bài Tựa. Tiếp đến là Mục lục rồi vào chính văn gồm 20 luận: 1- Phát địa lý chi nguyên:Mạch sơn thủy cũng như vạn vật thiên biến vạn hóa nhưng tựu trung không ngoài nhất âm nhất dương phối hợp với nhau. Cho nên có khinh thanh chi thiên làm dương tất có trọng trọc chi địa (Đất nặng đục) làm âm, khí đất bốc lên, khí trời hạ xuống, đó là nguồn gốc âm dương của trời đất luôn luôn phối hợp với nhau. Sự phối hợp ấy là thiên biến vạn hóa, người học địa lý phải hiểu sâu sắc mới có thể hiểu được các ý khác. 2- Luận sơn thủy phúc bối: Kinh nói: Xem tướng sơn thủy cũng như xem tướng người. Phàm thân thể người ta phía trước là bụng, phía sau là lưng, miệng, mũi, tai, mắt, tay, chân, phàm cái gì có thể liên động được đều ở về phần bụng, phần sau lưng bất quá chỉ đơn thuần là da thịt mà thôi. Cho nên ăn uống, nói năng, động tác đều ở phía trước bụng, sau lưng dẫu có gân mạch cũng chỉ là bồi dưỡng sinh khí để đổ về phía trước bụng mà thôi. 3- Luận long sơn sa huyệt mạch khí đẳng danh: Nói về các thuật ngữ môn địa lý phong thủy. 4- Luận địa thế địa hình địa lý: Bàn về hình thế địa mạch. Tiếp sau nói riêng về các thế đất, cho đến thiên 30: Luận lý địa đạo thập cấm nói về đạo đức của người xem phong thủy tướng đất có 10 điều cấm không được làm”.

Địa lý Tả Ao gia truyền  地理左񢀏家傳

386: Kntb.   , Kn. []  . 49 Images; 27 x 16 
Mô tả/description : “Phần 1: Thơ lục bát chữ Nôm viết về môn địa lý của Tả Ao: giới thiệu quê quán Tả Ao. Tiếp sau nói thuyết âm dương ngũ hành ứng vào phép địa lý. Phần 2: Hộ bộ Thượng thư Quách tướng công địa lý gia truyền, nói về phép địa lý gia truyền của tướng công họ Quách, Tầm long tróc mạch điểm huyệt pháp [尋龍捉脈點穴法]. Phần 3: Cầu tự pháp [ 求嗣法], Âm dương địa luận [陰陽地論], Mật từ [密辭], Vi sư pháp [為師法]. Tổng luận âm dương pháp [總論陰陽法]. Cuối sách có bài Địa lý chỉ nam 地理指南 nói là do Hồ Tông Thốc [胡宗鷟] đời Trần soạn”.

Địa lý tiện lãm  地理便覽

387. Cao Biền  高駢 : Kntb.   , Kn. []  . 109 Images; 25 x 13 
Mô tả/description : “Đầu sách có ghi việc Đường Ý Tông sai Cao Biền sang An Nam làm Đô hộ sứ, ngầm sai trấn yểm các long mạch quý địa của ta nhưng có Tản Viên sơn là tối linh thiêng, Biền yểm không được nên soạn ra sách Cửu Long kinh này để dâng lên. Sách chia ra 3 phần: Trung chi Cửu long ca- Tả chi Cửu long ca- Hữu chi Cửu long ca, nói về các mạch đất tốt ở An Nam, nơi nào là quý địa phát mạch, nơi nào là đất xấu sinh họa tai. Mỗi một địa danh được trình bày theo kiểu thơ lúc thì 7 chữ, lúc thì 4 chữ, có chú chữ nhỏ ở dưới…”.

Độc Nhật Bản tính thôn Trung Quốc chi sách chi tự văn ký  讀日本并吞中國之策之序文記

388. Phan Bội Châu  潘佩珠 : Kntb.   , Kn. []  . 10 Images; 28 x 14 
Mô tả/description : “Tài liệu chép 2 tác phẩm ngắn nhưng quan trọng của Phan Bội Châu viết khi xuất dương sang Nhật Bản:
Phần 1: Độc Nhật Bản tính thôn Trung Quốc chi sách chi tự văn ký 讀日本并吞中國之策之序文記: Tác giả xưng tên hiệu trong bài là Sào Nam Tử, sang Nhật Bản được mấy tháng thì đến yết kiến chính trị gia Nhật Bản ở Đông Kinh. Vị ấy đưa cho Sào Nam xem cuốn Tính thôn Trung Quốc chi sách. Mới đọc qua tựa Sào Nam hết sức sửng sốt đến ngây người, vì trước lúc xuất dương tác giả đã nghĩ đến kế sách cầu viện Nhật Bản để giúp Việt Nam thoát ách đô hộ của người Pháp. Nay mới biết rõ thế lực quân phiệt Nhật Bản đang theo đuổi nhiều chính sách để thôn tính Trung Quốc. Bốn chữ “thôn tính Trung Quốc” xuất hiện trước mắt khiến cho giấc mộng cầu viện của Sào Nam hầu tan thành mây khói.
Phần 2: Tân Việt Nam 新越南: Bài viết năm 1907 gửi đồng bào trong nước nêu lên nỗi nhục nhã mà người dân Việt Nam mất nước phải chịu đựng. Muốn thoát ách xâm lược, nước ta phải theo đường lối duy tân. Sau khi đã thực hiện duy tâm thì dân trí nước ta sẽ mở mang, dân khí sẽ lớn mạnh, dân quyền sẽ phát đạt, vận mệnh nước ta do dân nước ta nắm giữ. Để thực hiện cuộc duy tân này có 6 điều mong mỏi: mọi người có chí tiến thủ, có tinh thần đoàn kết thương yêu nhau, có tư tưởng tiến bước lên nền văn minh, làm sao cho nước Nhật Bản bây giờ cũng như nước Việt Nam ngày sau vậy, mọi người đều có sự nghiệp thực hành yêu nước, mọi người đều có sự nghiệp thực hành công đức, mọi người đều có hy vọng về danh dự lợi ích”.

Độc sử trích nghi  讀史摘疑

389: Kntb.   , Kn. []  . 17 Images; 20 x 15 
Mô tả/description : “Nội dung: Ghi lại một số sự kiện hoặc nhân vật có những vấn đề tồn nghi thường có các ý kiến tranh luận: Cột đồng Mã Viện, đê La Thành, đúc tiền, hình thư, tên quốc hiệu Đại Nam, khoa thi đầu tiên năm Thái Ninh, đời Lý Nhân Tông, hội điển, tên tước minh tự, về sông Nhị Hà, diên cách thành Hà Nội…Cuối sách chép thêm tiểu truyện một số danh nhân người huyện Thanh Oai như Ngô Đình Chất (Tiến sĩ năm Bảo Thái), Ngô Vi Thực (Tiến sĩ năm Chính Hòa), Ngô Sĩ tức Ngô Thì Sĩ hoàng giáp người xã Tả Thanh Oai”.

[Điếu vãn liên]  [ 吊挽聯]

390: Kntb.   , Kn. []  . 129 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : “Nội dung: Ghi chép các câu đối, vãn ở xã Phú Mỹ, tổng Phương Canh, huyện Từ Liêm, Hà Đông (nay thuộc ngoại thành Hà Nội)”.

Đông Dương chính trị  東洋政治

391: Hà Nội  河内 , Duy Tân Kỷ Dậu [1909] 維新己酉 . 42 Images; 26 x 15 
Mô tả/description : “Bản chép tay theo sách in ván gỗ Duy Tân Kỷ Dậu 維新己酉(1909). Sách nói về tổ chức hành chính các cấp, các ngành của thực dân Pháp trong toàn cõi Đông Dương”.

Chế nghệ tinh hoa (q.01)  制藝精華

392. Lý Kính Sơn  李敬山 . Long Cương tàng bản  龍岡藏板 , Kn. []  . 75 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : “Sách do Thư viện Long Cương (của Cao Xuân Dục) chép lại theo sách in thạch bản của nhà Đồng Văn thư cục (Thượng Hải). Đầu sách có bài Tựa đề năm Quang Đạo Ất Dậu 光道乙酉 (1825). Sách gồm 22 quyển, đóng thành 6 tập.
Tiền biên: Cổ hoàng bộ [古皇部]- Đế vương bộ [帝王部]- Cổ thần bộ [古神部]- Thánh hiền bộ [聖賢部]- Quốc ấp bộ [國邑部].
Nhị biên: Thiên văn bộ [天文部], Thời lệnh bộ [辰令部], Địa lý bộ [地理部]- Luân thường bộ [倫常部] (Quân đạo [君道], Thần đạo [神道], Phụ tử [父子], Huynh đệ [兄弟], Phu phụ [夫婦], Sư đệ [師弟], Bằng hữu [朋友], Tông tộc [尊族])- Tính tình bộ [性情部], Thân thể bộ [身体]- Nhân sự bộ [人事部]- Vương hầu bộ [王侯部] (Phong kiến [封建], chức quan [職官], cử hiền [舉賢])- Chính trị bộ [政治部] - Thứ dân bộ [庶民部]- Văn học bộ [文學部]- Lễ chế bộ [禮制部] - Tế tự bộ [祭祀]- Y phục bộ [衣服部], Ẩm thực bộ [飲食部], Cung thất bộ [宮室部] ”.

Chế nghệ tinh hoa (q.02)  制藝精華

393. Lý Kính Sơn  李敬山 . Long Cương tàng bản  龍岡藏板 , Kn. []  . 79 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : “Sách do Thư viện Long Cương (của Cao Xuân Dục) chép lại theo sách in thạch bản của nhà Đồng Văn thư cục (Thượng Hải). Đầu sách có bài Tựa đề năm Quang Đạo Ất Dậu 光道乙酉 (1825). Sách gồm 22 quyển, đóng thành 6 tập.
Tiền biên: Cổ hoàng bộ [古皇部]- Đế vương bộ [帝王部]- Cổ thần bộ [古神部]- Thánh hiền bộ [聖賢部]- Quốc ấp bộ [國邑部].
Nhị biên: Thiên văn bộ [天文部], Thời lệnh bộ [辰令部], Địa lý bộ [地理部]- Luân thường bộ [倫常部] (Quân đạo [君道], Thần đạo [神道], Phụ tử [父子], Huynh đệ [兄弟], Phu phụ [夫婦], Sư đệ [師弟], Bằng hữu [朋友], Tông tộc [尊族])- Tính tình bộ [性情部], Thân thể bộ [身体]- Nhân sự bộ [人事部]- Vương hầu bộ [王侯部] (Phong kiến [封建], chức quan [職官], cử hiền [舉賢])- Chính trị bộ [政治部] - Thứ dân bộ [庶民部]- Văn học bộ [文學部]- Lễ chế bộ [禮制部] - Tế tự bộ [祭祀]- Y phục bộ [衣服部], Ẩm thực bộ [飲食部], Cung thất bộ [宮室部] ”.

[Độ nghị kiều phú]  [ 渡蟻橋賦]

394: Kntb.   , Kn. []  . 78 Images; 30 x 16 
Mô tả/description : “Nguyên sách không có tên, lấy tên theo tên bài phú đầu sách. Chữ viết đá thảo. Nội dung gồm các bài sau: Độ nghị kiều phú [ 渡蟻橋賦], Ngũ trượng nguyên đồn điền phú [五丈原屯田賦], Triệu Bá Đường phú [召伯堂賦], Yển miêu phú [揠苗賦], Học bất yếm hối bất quyện phú [學不厭悔不倦賦], Tâm chính tắc bút chính phú [心正則筆正賦], Hỉ vũ đình phú [喜雨亭賦], Đầu hồ phú [骰壼賦], Tuế hàn tùng bách phú [歳寒松栢賦], Uyên Minh độc ái cúc phú [淵明獨愛菊賦], Đỗ Vũ khố phú [杜武庫賦], Trúc lâm thất hiền phú [竹林七賢賦], Thái bình nghi vệ phú [太平儀衛賦], Tư mã đề kiều phú [司馬題橋賦]…”.

[Đối liên tế văn tạp sao]  [對聯祭文雜抄]

395: Kntb.   , Kn. []  . 45 Images; 28 x 15 
Mô tả/description : “Sưu tập nhiều câu đối và văn tế bằng chữ Nôm như tế bách linh văn, tử tế phụ lư văn, các câu đối mừng thọ, văn tế tổ, văn tế học trò tại lễ tế cải táng phần mộ thầy học…”.

Đối sách chuẩn thằng  對策准繩

396: Kntb.   , Kn. []  . 98 Images; 26 x 16 
Mô tả/description : “Một tập chép gồm 2 phần: Phần 1, chép cuốn Đối sách chuẩn thằng 對策准繩 có bài Tựa Ngự chế[ 御製] của vua Tự Đức năm thứ 9 (1856). Phần 2, Sứ Hoa tùng vịnh [使華叢詠] của Nguyễn Thư Hiên, có chép 1 bài Tựa đề năm Càn Long 6 của Trác Sơn phủ,kèm theo lời bình”.

Ngũ thánh kinh văn hợp biên  五聖經文合編

397. Ngọc Sơn từ tàng bản  玉山祠藏板 : [Hà nội]  [ 河内] , Hoàng nam Bảo Đại tứ niên trọng thu thuyên [1928] 皇南保大四年仲秋鐫 . 39 Images; 26 x 15 
Mô tả/description : Nội dung bao gồm các bài Kinh, Chú, Khải, Bảo cáo, Âm chất văn,… của các bậc tiên thiên, thánh thần nhằm mang lại những điều tốt đẹp đến cho con người.

Nguyễn Đường phả kí  阮堂譜記

398. Cửu thế tôn Bính chi Kế phụng chí  九世孫丙支繼奉誌 , [Khải Định] tuế tại Bính Tí xuân tam nguyệt [1922] [啓定]歲在丙子春三月 . 20 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : Ghi chép gia phả họ Nguyễn Tự ở làng Tây Tựu (nay là Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội), từ đời thứ 1 đến đời thứ 8.

Nguyễn Đường phả kí  阮堂譜記

399. Cửu thế tôn Kế phụng dịch  九世孫繼奉譯 , Hoàng Bảo Đại Bính Tí chi xuân [] 皇保大丙子之春 . 33 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : Gia phả họ Nguyễn Tựu ở làng Tây Tựu (Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội). Trang tên sách đề: Cửu thế tôn Kế phụng dịch 九世孫繼奉譯 (Cháu đời thứ 9 là Kế vâng dịch). Tức sách được dựa trên bản chữ Hán (R.2012) dịch ra chữ Nôm. Từ trang 26 trở đi ghi chép gia phả bên họ ngoại.

Nguyên từ quốc mẫu lập mệnh quốc âm chân kinh  元慈國母立命國音真經

400. Khuyến Thiện Đường tàng bản  勸善堂藏板 : Nam Định  南定 , Hoàng triều Thành Thái Giáp Thìn thập lục niên thập nguyệt giáng bút [1904] 皇朝成泰甲辰拾陸年拾月降筆 . 53 Images; 24 x 15 
Mô tả/description : Nội dung ghi chép thơ ca khuyến huấn, giáng bút của thánh mẫu, công chúa, tiên phật... khuyên người đời sống hiếu đễ, trung tín, khoan hoà, nhân ái... tránh bạc ác, ghen ghét lẫn nhau.