Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: áp lực thuỷ lực

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): áp lực thuỷ lực