Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quen biết dạ, lạ hỏi tên

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quen biết dạ, lạ hỏi tên