Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quen hơi thuộc nết

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quen hơi thuộc nết