Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rẻ như bún thiu

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rẻ như bún thiu