Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: a-xê-ti-len lỏng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): a-xê-ti-len lỏng