Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ác tà thỏ lặn

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ác tà thỏ lặn