Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ác tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ác tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa