Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ai giàu ba họ, ai khó ba đời

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ai giàu ba họ, ai khó ba đời