Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: an-ti-pi-rin

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): an-ti-pi-rin