Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phú quý tựa phù vân

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): phú quý tựa phù vân