Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: qua cơn gió cả mới biết cây cứng mềm

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): qua cơn gió cả mới biết cây cứng mềm