Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quan pháp như lôi

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quan pháp như lôi