Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quân tử cố cùng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quân tử cố cùng