Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quân vô tướng như hổ vô đầu

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quân vô tướng như hổ vô đầu