Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quần xà lỏn

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quần xà lỏn