Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quen chó chớ mó răng, quen voi chớ sờ ngà

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quen chó chớ mó răng, quen voi chớ sờ ngà