Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rau sống chấm mắm chua

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rau sống chấm mắm chua