Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rau sống chuối khế

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rau sống chuối khế