Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rối như ruột tằm

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rối như ruột tằm