Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rủa sả

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rủa sả