Cao Tông Hoàng Đế

[ 20 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [17b*1*1]
dĩ.
  . [17b*2*1]
Thái tử Long Trát tức vị vu cữu tiền, thời phương tam tuế, tôn mẫu Đỗ thị vi Chiêu Thiên Chí Lí hoàng thái hậu.
. [17b*3*8]
Dĩ Đỗ An Di [Hoàng thái hậu đệ dã].
. [17b*3*17]
vi thái sư đồng bình chương sự Tô Hiến Thành vi Thái uý.
. [17b*4*10]
Minh quốc nhân vu Long Trì.
   . [17b*5*1]
Cao Tông Hoàng Đế [Huý Long Trát Anh Tông đệ lục tử dã. Kì mẫu Đỗ thị hoàng hậu, dĩ Chính Long Bảo Ứng thập nhất niên Quý Tị ngũ nguyệt nhị thập ngũ nhật đản sinh. Thiên Cảm Chí Bảo nhị niên sách lập vi hoàng thái tử. Anh Tông băng toại đăng, Đại Bảo, tại vị tam thập ngũ niên thọ tam thập bát tuế, băng vu Thánh Thọ cung. hình chính bất minh, đạo tặc phong khởi, cơ cận Đế quan du vô độ trăn, lí gia chi nghiệp ư thị hồ suy hĩ].
. [17b*9*1]
Bính Thân Trinh Phù nguyên niên [Tống Thuần Hi tam niên].
. [17b*9*12]
Xuân chính nguyệt, cải nguyên đại xá.

Trang: 17b

Dịch Quốc Ngữ


thôi.

Thái tử Long Trát lên ngôi trước linh cữu, bấy giờ mới lên 3 tuổi, tôn mẹ là Đỗ thị làm Chiêu Thiên Chí lý hoàng thái hậu.

Cho Đỗ An Di [Chú giải] (em trai hoàng thái hậu) làm thái sư đồng bình chương sự, Tô Hiến Thành làm thái uý [Chú giải].

Họp quốc nhân thề ở Long Trì.

CAO TÔNG HOÀNG ĐẾ.

Tên huý là Long Trát con thứ sáu của Anh Tông, mẹ là hoàng hậu họ Đỗ [Chú giải], sinh ngày 25 tháng 5 năm Quý Tỵ, Chính Long Bảo Ứng thứ 11 [1173]. Năm Thiên Cảm Chí Bảo thứ 2 [1175] sách lập làm hoàng thái tử. Anh Tông băng, bèn lên ngôi báu, ở ngôi 35 năm [1176- 1210], băng ở cung Thánh Ngọ.

Vua chơi bời vô độ, chính sự hình pháp không rõ ràng, giặc cướp nổi như ong, đói kém liền năm, cơ nghiệp nhà Lý từ đấy suy.

Bính Thân, [Trinh Phù] năm thứ 1 [1176], (Tống Thuần Hy năm thứ 3). Mùa xuân, tháng giêng, đổi niên hiệu, đại xá thiên hạ.