Chân Tông Thuận Hoàng Đế

[ 8 trang ]

Tách câu và Phiên âm

殿 . [37a*1*1]
Duy Hựu tức Hoàng Đế vị vu Cần Chính điện, cải nguyên vi Phúc Thái nguyên niên.
. [37a*1*18]
Đại xá thiên hạ, phàm nhị thập thất điều.
. [37a*2*9]
Tôn Đế vi Thái Thượng Hoàng, Hoàng hậu Trịnh thị vi Hoàng Thái Hậu.
. [37a*3*5]
Hội thí thiên hạ sĩ nhân.
. [37a*3*11]
Thủ hợp cách Lê Trí Trạch đẳng cửu danh.
殿 . [37a*4*3]
Thập nhị nguyệt, Điện thí, tứ Nguyễn Khắc Thiệu đẳng nhị danh Tiến sĩ xuất thân, Lê Đình Dự đẳng thất danh đồng Tiến sĩ xuất thân.
使 . [37a*6*1]
Chân Tông Thuận Hoàng Đế, [huý Duy Hựu, Thần Tông trưởng tử dã. Thập tam tuế thụ thiện. Tại vị thất niên, thọ nhị thập nhi băng, táng Hoa Phố lăng. Đế thiên tính trầm tiềm, khoan dung bác hậu, hữu nhân quân chi đức. Lục thất tải gian, tuế tỉ phong nhẫm. Sử kì thiên giả chi niên, tắc Hán Văn phú thứ chi hiệu, đồng đắc mĩ xưng hĩ].
. [37a*9*1]
Giáp Thân, Phúc Thái nhị niên.
. [37a*9*7]
[Minh, Sùng Trinh thập thất niên].
. [37a*9*13]
Hạ, tứ nguyệt, Thái Bạch kinh thiên.
. [37a*9*20]
Thị nguyệt,..

Trang: 37a

Dịch Quốc Ngữ


Duy Hựu. Duy Hựu lên ngôi hoàng đế ở điện Cần Chính, đổi niên hiệu là Phúc Thái năm thứ nhất. Đại xá thiên hạ gồm 27 điều. Tôn vua làm Thái thượng hoàng, Hoàng hậu Trịnh Thị làm Hoàng thái hậu.

Thi Hội các sĩ nhân trong nước. Lấy đỗ bọn Lê Trí Trạch 9 người.

Tháng 12, thi Điện, cho bọn Nguyễn Khắc Thiệu 2 người đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn Lê Đình Dự 7 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân.

Chân Tông Thuận Hoàng Đế

Tên húy là Duy Hựu, con trưởng của Thần Tông, 13 tuổi được truyền ngôi, ở ngôi 7 năm, thọ 20 tuổi thì băng, táng ở lăng Hoa Phố. Vua tính trời trầm tĩnh, khoan dung phúc hậu, có đức của người làm vua. Trong khoảng 6, 7 năm, liền năm được mùa. Nếu trời cho sống lâu thì cũng được đông người, giàu của như tiếng tốt của Văn Đế nhà Hán vậy.

Giáp Thân, [Phúc Thái] năm thứ 2 [1644] , (Minh Sùng Trinh năm thứ 17). Mùa hạ, tháng 4, sao Thái Bạch đi ngang trời.

Tháng ấy,