Chiêu Hoàng

[ 7 trang ]

Tách câu và Phiên âm

  . [32b*1*1]
chí tật bệnh chi hậu, lập nữ tử vi tự nhi truyền vị khởi lí dã tai.
使 . [32b*1*18]
Đương thời nhân thần bất vi xã tắc mưu, toại sử Phùng Tá Chu viện Lữ, Vũ vi thuyết dĩ thành Chiêu Hoàng thiền Trần chi sự, Lí thị chi tội nhân dã.
  . [32b*4*1]
Chiêu Hoàng [Sơ huý Phật Kim, hậu cải Thiên Hinh, Huệ Tông thứ nữ dã. Huệ Tông vô tự, lập vi hoàng thái tử dĩ truyền vị, tại vị nhị niên toại thiền vị vu Trần].
. [32b*6*1]
Ất Dậu Thiên Chương Hữu Đạo nhị niên [Thập nhị nguyệt Trần Thái Tông Kiến Trung nguyên niên Tống Lí Tông Hú Bảo Khánh nguyên niên].
. [32b*6*27]
Đông thập nguyệt, chiếu tuyển nội ngoại quan viên tử đệ sung nội sắc dịch Lục hoả thị cung ngoại, Chi hậu, Nội nhân thị nội, nhật dạ phiên thượng thị tòng.
殿 使 . [32b*8*12]
Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ tri thành thị nội ngoại chư quân sự.
. [32b*9*9]
Thủ Độ điệt Trần Bất Cập vi Cận thị thử lục..

Trang: 32b

Dịch Quốc Ngữ


đến sau lúc tật bệnh mới lập con gái mà truyền ngôi cho, thế có phải lẽ không? Các quan bấy giờ không ai nghĩ gì đến xã tắc, để cho Phùng Tá Chu viện dẫn việc Lữ hậu và Vũ hậu làm cớ mà thành ra việc Chiêu Hoàng nhường ngôi cho họ Trần, ấy là người có tội với họ Lý.

CHIÊU HOÀNG.

Trước tên huý là Phật kim, sau đổi là Thiên Hinh, con gái thứ của Huệ Tông. Huệ Tông không có con trai nối, lập làm hoàng thái tử để truyền ngôi [Chú giải], ở ngôi được 2 năm [1224- 1225] rồi nhường ngôi cho họ Trần.

Ất Dậu, Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ 2 [1125], (Từ tháng 12 về sau là niên hiệu Trần Thái Tông Kiến Trung năm thứ 1; Tống Lý Tông Hú, Bảo Khánh thứ 1). mùa ông, tháng 10, xuống chiếu tuyển con em của quan viên trong ngoài sung vào các sắc dịch trong nội, như lục hoả thị cung ngoại, Chi hậu, Nội nhân thị nội [Chú giải], ngày đêm thay phiên nhau chầu hầu. Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ coi giữ mọi việc quân sự trong ngoài thành thị. Cháu gái Thủ Độ bằng chú là Trần Bất Cập làm Cận thị thự lục