Huệ Tông Hoàng Đế

[ 10 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [27b*1*1]
tổ thư táng xưng Thọ Lăng, nhân Tông tuy thư táng nhi dĩ địa danh xưng lăng.
  . [27b*1*18]
Phu táng thiên tử quốc chi đại sự, quốc sử khởi dung bất thư.
. [27b*2*14]
Cái Lê Văn Hưu dĩ kì giai xưng Thọ Lăng vi thất lễ tước chi dã, nhiên phi sử pháp hĩ.
. [27b*4*1]
Hoàng thái tử Sảm tức vị vu cữu tiền thời phương thập lục tuế.
. [27b*4*15]
Tôn mẫu Đàm thị vi Hoàng thái hậu đồng thính chính lệnh.
. [27b*5*9]
Hựu dĩ long chu nghênh Trần thị.
. [27b*5*16]
Kì huynh Trần Tự Khánh dĩ thời đương táng loạn, vị tức tống hành.
使 . [27b*6*11]
Khiển sứ phó vu Tống Tống khiển nhân lai điếu tế.
  . [27b*8*1]
Huệ Tông Hoàng Đế [Huý Sảm, Cao Tông trưởng tử, kì mẫu Đàm Thị hoàng hậu ư Giáp Dần niên thất nguyệt đản sinh, Trị Bình Long Ứng Tứ niên Mậu Thìn chính nguyệt sách lập vi hoàng thái tử. Cao Tông băng, toại đăng Thái Bảo, tại vị thập tứ niên, truyền vị Chiêu Hoàng, hậu vị Trần Thủ Độ đoạn..

Trang: 27b

Dịch Quốc Ngữ


Tổ có chép táng ở Thọ Lăng; với Nhân Tông tuy có chép việc táng nhưng lấy tên đất làm tên lăng. Phàm việc an táng thiên tử là việc lớn của nước, quốc sử không thể không chép được. Có lẽ Lê Văn Hưu thấy đều gọi là Thọ lăng, cho là không đúng lễ nên bỏ đi, nhưng thế không phải là phép làm sử.

Hoàng thái tử Sảm lên ngôi ở trước linh cữu bấy giờ mới 16 tuổi. Tôn mẹ là Đàm thị là Hoàng thái hậu, cùng nghe chính sự. Lại đem thuyền rồng đi đón Trần thị. Anh Trần thị là Trần Tự Khánh cho rằng bấy giờ đương lúc loạn lạc, chưa đưa đi ngay được.

Sai sứ cáo phó với nhà Tống, nhà Tống sai người sang làm lễ tế điếu.

HUỆ TÔNG HOÀNG ĐẾ.

Tên huý là Sảm [Chú giải], con trưởng của Cao Tông, mẹ là hoàng hậu họ Đàm, sinh tháng 7 năm Giáp Dần [1194], năm Mậu Thìn, Trị Bình Long Ứng thứ 4 [1208], tháng giêng, sách lập hoàng thái tử. Cao Tông băng, bèn lên ngôi báu, ở ngôi 14 năm [1211-1224], truyền ngôi cho Chiêu Hoàng, sau bị Trần Thủ Độ