Huyền Tông Mục Hoàng Đế

[ 59 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [1a*1*1]
Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Tục Biên quyển chi thập cửu.
. [1a*2*1]
Lê Hoàng Triều KỶ.
. [1a*3*1]
Huyền Tông Mục Hoàng Đế [Huý Duy Vũ, Thần Tông chi tử, Chân Tông chi đệ. Tại vị cửu niên, thọ thập bát tuế nhi băng. Táng Quả Thịnh lăng. Đế thiên tư nhân hậu, thần thái tĩnh nghiêm, cư củng chi niên hải nội an trị niên cốc phong đăng, diệc khả vị hiền quân hĩ. Hưởng quốc bất vĩnh. Tích tai! Quý Mão Cảnh Trị nguyên niên, [Minh Vĩnh Lịch thập thất niên, Thanh Khang Hi nhị niên,] xuân chính nguyệt, thời Đế niên ấu, Vương khiến Tả đô đốc Trạc quận công Trịnh Kiêm Hữu đô đốc Phổ quận công Hoàng Sĩ Khoa, Đô đốc đồng tri Cường quận công Nguyễn Viện, Đô đốc thiêm sự Giao quận công Trịnh Doanh nhập quản tứ vệ binh thị vệ .
. [1a*8*10]
Nhị nguyệt, dĩ Hồ Sĩ Dương vi Đông các đại học sĩ thăng tử tước, Nguyễn Danh Thực thăng Nam tước, Nguyễn Đình Chính thăng tử tước,..

Trang: 1a

Dịch Quốc Ngữ


Kỷ Nhà Lê

Huyền Tông Mục Hoàng Đế

Tên húy là Duy Vũ, con của Thần Tông, em của Chân Tông, ở ngôi 9 năm, thọ 18 tuổi thì băng, táng ở lăng Quả Thịnh. Vua tính trời nhân hậu, vẻ người đoan nghiêm, những năm ở ngôi, trong nước yên trị, thóc lúa đượa mùa, cũng đáng gọi là bậc vua hiền vậy. Nhưng ở ngôi không được lâu, thực đáng tiếc!

Quý Mão, [Cảnh Trị] năm thứ 1 [1663] , (Minh Vĩnh Lịch năm thứ 17; Thanh Khang Hy năm thứ 2). Mùa xuân, tháng giêng, bấy giờ, vua còn nhỏ tuổi, Vương sai Tả đô đốc Trạc quận công Trịnh Kiêm, Hữu đô đốc Phổ quận công Hoàng Sĩ Khoa, Đô đốc đồng tri Cường quận công Nguyễn Thụ, Đô đốc thiêm sự Giao quận công Trịnh Doanh vào coi quân bốn vệ để thị vệ.

Tháng 2, lấy Hồ Sĩ Dương làm Đông các đại học sĩ, thăng tước tử, Nguyễn Danh Thực thăng tước nam, Nguyễn Đình Chính thăng tước tử,