Kỷ Triệu Việt Vương

[ 6 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [17b*1*1]
tuyệt yên hoả nhân tích, dạ tắc dĩ độc mộc thuyền xuất binh kích Bá Tiên doanh, sát hoạch thậm chúng, sở đắc lương thực vi trì cửu kế.
. [17b*2*11]
Bá Tiên điệp nhi công chi, cánh bất năng đắc.
. [17b*3*2]
Quốc nhân hiệu Dạ Trạch Vương.
便 調 . [17b*3*8]
[Thế truyền Hùng Vương thời, vương nữ Tiên Dung Mị Nương xuất du hải khẩu, thuyền hồi chí Chử Gia hương châu, bộ hành châu thượng, ngộ Chử Đồng Tử loã thân tiên nặc vi tùng trung, tự dĩ vi nguyệt lão vi duyên, kì hợp vi phu thê, uý tội tị cư ngạn thượng, sở cư tiện thành đô hội. Vương điều binh thảo chi. Đồng Tử Tiên Dung khủng cụ đãi tội. Hốt dạ bán phong vũ bạo chí thung chàng sở cư, đống vũ tự bạt, cư nhân cập kê khuyển nhất thời đồng thăng vu thiên, lưu kì không chỉ tại trạch trung. Thời nhân hô kì châu viết Tự Nhiên châu, kì trạch viết Nhất Dạ trạch, kim tồn cựu hiệu vân].
. [17b*7*1]
Hữu Tiền Nam Đế, khởi Tân Dậu, chung Đinh Mão, phàm thất niên.
. [17b*8*1]
Triệu Việt Vương KỶ.
   . [17b*9*1]
[Án cựu sử bất tải Triệu Việt Vương, Đào Lang Vương, kim thái dã sử cập tha thư, thuỷ tải Việt Vương vị hiệu phụ Đào Lang Vương dĩ bổ chi].

Trang: 17b

Dịch Quốc Ngữ


tuyệt không để khói lửa và dấu người, ban đêm dùng thuyền độc mộc đem quân ra đánh doanh trại của quân Bá Tiên, giết và bắt sống rất nhiều, lấy được lương thực để làm kế cầm cự lâu dài. Bá Tiên theo hút mà đánh, nhưng không đánh được. Người trong nước gọi là Dạ Trạch Vương. (Tục truyền thời Hùng Vương, con gái Hùng Vương là Tiên Dung Mỵ Nương [Chú giải] ra chơi cửa biển. Thuyền về đến bãi ở hương Chử Gia, Tiên Dung lên trên bãi, gặp Chử Đồng Tử trần truồng núp trong bụi lau, tự cho là Nguyệt lão xe duyên, bèn cùng nhau làm vợ chồng, sợ tội phải ở lánh trên bờ sông, chỗ ấy trở thành nơi đô hội. Hùng Vương đem quân đến đánh. Đồng Tử và Tiên Dung sợ hãi đợi tội. Bỗng nửa đêm mưa gió dữ dội làm rung chuyển nơi ở, rường cột tự bốc lên, người và gà chó trong một lúc cùng bay lên trời, chỉ còn lại cái nền không ở giữa đầm. Người bấy giờ gọi bãi ấy là bãi Tự Nhiên, đầm ấy là đầm Nhất Dạ, nay vẫn còn tên gọi cũ).

Trở lên là Tiền Lý Nam Đế, từ năm Tân Dậu đến năm Đinh Mão, tất cả 7 năm (541- 547).

KỶ TRIỆU V