Kỷ Hậu Lý

[ 6 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [20b*1*1]
Sử thần Ngô Sĩ Liên viết: Phụ nhân vị giá viết "quy" tắc phu gia nãi kì gia dã.
  . [20b*2*2]
Vương nữ ký giá Nhã Lang, hạp quy chư phu gia hồ? hà vi tuần Doanh Tần chuế tế chi tục, dĩ trí bại vong tai! Hữu Triệu Việt Vương, khởi Mậu Thìn, chung Canh Dần, phàm nhị thập tam niên.
. [20b*5*1]
Hậu Lí KỶ.
. [20b*6*1]
Hậu Lí Nam Đế.
. [20b*6*5]
Tại vị tam thập nhị niên.
. [20b*7*1]
Đế dụng trá thuật dĩ tịnh quốc, vọng tặc phong nhi tiên hàng, chung thuỷ sở hành giai phi nghĩa dã].
. [20b*8*1]
Đế tính Lí, huý Phật Tử, tiền Nam Đế tộc tướng dã, trục Triệu Việt Vương tập Nam Đế vị hiệu, đô Ô Diên, thiên Phong Châu.

Trang: 20b

Dịch Quốc Ngữ


Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Đàn bà gọi việc lấy chồng là "quy" thì nhà chồng tức là nhà mình. Con gái vua đã gả cho Nhã Lang thì sao không cho về nhà chồng mà lại theo tục ở gửi rể của nhà Doanh Tần để đến nỗi bại vong?

Trở lên là kỷ Triệu Vương, từ năm Mậu Thìn đến năm Canh Dần tất cả 23 năm [548-570].

KỶ HẬU LÝ.

HẬU LÝ NAM ĐẾ.

Ở ngôi 32 năm [571-602].

Vua dùng thuật gian trá để gồm lấy nước, mới thấy bóng giặc đã hàng trước, việc làm trước sau đều phi nghĩa.

Vua họ Lý, tên huý là Phật Tử, là tướng người họ của Tiền [Lý] Nam Đế, đuổi Triệu Việt Vương, nối vị hiệu của Nam Đế, đóng đô ở thành Ô Diên, sau dời đến Phong Châu.