Kỷ Hậu Trần

[ 28 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [1a*1*1]
Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư quyển chi cửu Hậu Trần kỷ Giản Định Đế [Huý Ngỗi, Nghệ Tông chi thứ tử dã.
  . [1a*3*12]
Cựu hiệu Giản Định.
. [1a*3*16]
Hồ thị cải đối Nhật Nam Quận Vương.
. [1a*3*24]
Hồ mạt khởi binh hưng phục Trần thất.
. [1a*3*32]
Tại vị nhị niên dư .
. [1a*4*5]
Đế vô bát loạn tài, hựu khí kì phụ, tự thủ diệt vong, phi bất hạnh dã.
  . [1a*4*22]
] Đinh Hợi Hưng Khánh nguyên niên, [Thập nguyệt dĩ tiền Hán Thương Khai Đại ngũ niên .
. [1a*5*18]
Minh Vĩnh Lạc ngũ niên,] xuân nhị nguyệt, nhị thập nhật, Hồ Tả tướng quốc Trừng tiến quân Lô Giang.
㨿 . [1a*6*11]
Minh nhân cứ lưỡng ngạn hiệp công.
退 . [1a*6*18]
Trừng quân bại tích, thoái bảo Muộn khẩu.
. [1a*7*8]
Quý Li, Hán Thương tịnh hồi Thanh Hoá.
. [1a*7*16]
Kinh lộ đa tòng tặc dĩ phản Hồ Đỗ, Hồ Xạ khí Bình Than quá Thái Bình, Đại Toàn chí Muộn khẩu, tính lực trúc luỹ, chú hoả khí, tạo mông đồng dĩ cự địch.
. [1a*9*15]
Mộ đăng giả tứ..

Trang: 1a

Dịch Quốc Ngữ


KỶ HẬU TRẦN.

GIẢN ĐỊNH ĐẾ.

Tên huý là Ngỗi, con thứ của Nghệ Tông, tên hiệu cũ là Giản Định, họ Hồ đổi phong là Nhật Nam Quận Vương. Cuối đời Hồ, khởi binh khôi phục nhà Trần. Ở ngôi hơn 2 năm. Vua không có tài dẹp loạn, lại giết bỏ người giúp mình, tự chuốc lấy diệt vong, chẳng phải vì không may.

Đinh Hợi, Hưng Khánh năm thứ 1 [1407], (từ tháng 10 trở về trước là Hán Thượng Khai Đại năm thứ 5, Minh Vĩnh Lạc năm thứ 5). Mùa xuâ, tháng 2, ngày 20, Tả tướng quốc Hồ Trừng tiến quân đến sông Lô, quân Minh giữ hai bên bờ sông đánh kẹp lại, quân Trừng thất bại, lui giữ cửa Muộn [Chú giải]. Quý Ly và Hán Thương đều trở về Thanh Hoá. Kinh lộ phần nhiều theo giặc làm phản. Hồ Đỗ, Hồ Xạ bỏ Bình Than qua Thái Bình, Đại Toàn đến cửa muộn [Chú giải], hợp sức đắp luỹ, đúc hoả khí, đóng thuyền chiến để chống giặc. Quyên mộ tiền của, ai đóng góp thì bản thân được ban