Kỷ nhà Đinh

[ 12 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [1a*1*1]
Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư Quyển Chi Nhất.
. [1a*2*1]
Đinh KỶ.
. [1a*3*1]
Tiên Hoàng Đế.
使 . [1a*3*4]
[Tính Đinh, huý Bộ Lĩnh, Đại Hoàng Hoa Lư động nhân, Hoan Châu Thứ sử Đinh Công Trứ chi tử dã, tước bình sứ quân, tự lập vi đế, tại vị thập nhị niên, vi nội ngũ thập lục, táng Trường Yên sơn lăng.
. [1a*4*17]
nhân Đỗ Thích sở thí nhi băng, thọ Đế tài minh quá nhân, dũng lược cái thế, tảo tận quần hùng, thống kế Triệu Vũ, nhiên thất ư dự phòng, bất bảo kì chung, tích phù!].
. [1a*6*1]
Sơ, Đế phụ Đinh Công Trứ vi Dương Đình Nghệ nha tướng, Đình Nghệ thụ nhiếp Hoan Châu Thứ sử, hậu quy Ngô Vương, khiển hoàn cựu nhiệm tốt.
. [1a*7*14]
Đế thiếu cô, mẫu Đàm thị dữ kì đồ nhập cư động sơn thần từ trắc.
. [1a*8*14]
Vi nhi đồng thời, dữ quần đồng mục ngưu vu dã.
. [1a*9*9]
Quần đồng tự tri thức lượng bất cập,..

Trang: 1a

Dịch Quốc Ngữ


KỶ NHÀ ĐINH.

TIÊN HOÀNG ĐẾ.

Họ Đinh, tên húy là Bộ Lĩnh, người động Hoa Lư, châu Đại Hoàng [Chú giải] con của Thứ sử châu Hoan Đinh Công Trứ, dẹp yên các sứ quân, tự lập làm đế, ở ngôi 12 năm [968-979], bị nội nhân là Đỗ Thích giết, thọ 56 tuổi [924-979], tán ở sơn lăng Trường Yên.

Vua tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, quét sạch các hùng trưởng, tiếp nối quốc thống của Triệu Vũ [Đế], song không biết dự phòng, không giữ được trọn đời, tiếc thay!

Xưa, cha của vua là Đinh Công Trứ làm nha tướng của Dương Đình Nghệ, được Đình Nghệ giao giữ chức quyền Thứ sử châu Hoan, sau theo về với Ngô Vương, vẫn được giữ chức cũ, rồi mất. Vua mồ côi cha từ bé, mẹ họ Đàm đưa gia thuộc vào ở cạnh đền sơn thần trong động. Vào tuổi nhi đồng, vua thường cùng bọn trẻ con chăn trâu ngoài đồng. Bọn trẻ tự biết kiến thức không bằng vua,