Kỷ Nhà Ngô

[ 14 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [20a*1*1]
dặc dĩ phúc, thương hoàng băng hội, sĩ tốt nịch tử thái bán.
. [20a*1*14]
Quyền thừa thắng truy kích, cầm Hoằng Thao sát chi.
   退 . [20a*2*5]
Hán chủ đỗng khốc, thu dư chúng nhi thoái.
  . [20a*2*14]
Hán chủ dĩ danh Cung vi hiềm giả, cái vị thử dã [Lưu Cung tức Lưu Nghiễm dã].
. [20a*4*1]
Sử thần Ngô Sĩ Liên viết: Lưu Cung tham nhân thổ địa, dục thác phong cương, thổ địa vị đắc nhi dĩ độc kì tử cập kì nhân dân, tức Mạnh Tử sở vị: "Dĩ kì sở bất ái cập kì sở ái" giả dư? Hữu Nam Bắc phân tranh, tự Đinh Mão chí Mậu Tuất, phàm tam thập nhị niên.
. [20a*8*1]
Ngô KỶ.
. [20a*9*1]
Tiền Ngô Vương.
. [20a*9*4]
Tại vị lục niên, thọ tứ thập thất tuế.

Trang: 20a

Dịch Quốc Ngữ


vào cọc mà lật úp, rối loạn tan vỡ, quân lính chết đuối quá nữa. Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt được Hoằng Tháo giết đi. Vua Hán thương khóc, thu nhặt quân lính còn sót rút về. Vua Hán cho tên Cung đáng ghét là vì vậy (Lưu Cung tức là Lưu Nghiễm).

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Lưu Cung tham đất đai của người, muốn mở rộng bờ cõi, đất đai chưa lấy được mà đã hại mất đứa con của mình và hại cả nhân dân, tức như Mạnh Tử nói: "Đem cái mình không yêu mà hại cái mình yêu" vậy chăng?

Trở lên là [kỷ] Nam Bắc phân tranh, từ năm Đinh Mão đến năm Mậu Tuất [907-938], tất cả 32 năm.

KỶ NHÀ NGÔ.

TIỀN NGÔ VƯƠNG.

Ở ngôi 6 năm, thọ 47 tuổi [898-944].