Kỷ Thuộc Minh

[ 9 trang ]

Tách câu và Phiên âm

  . [24b*1*1]
chư thần Cảnh Dị mạ tặc dục kì tốc sát.
. [24b*1*11]
Nguyễn Biểu số tặc tội ác dĩ giai biểu, biểu khả xưng giả.
使 . [24b*2*7]
Độc Hồ Ngạn Thần phụng sứ nhục mệnh dĩ thụ tru, Phan Liêu cáo tặc dĩ quốc chi cường nhược tuy miễn tử ư nhất thời nhi ngã Thái Tổ Cao Hoàng Đế hựu tru chi dã.
  . [24b*4*10]
Ô hô! Nhân thần chi trung ư quốc giả tuy tử kì nghĩa vô cữu thả lưu phương ư vô cùng.
    . [24b*5*12]
Kì bất trung giai quốc giả bất miễn ư tử hựu khiến xú ư thiên tải hữu như thử phu! Thuộc Minh Kỷ Giáp Ngọ, [Minh Vĩnh Lạc thập nhị niên,] xuân chính nguyệt, Minh Trương Phụ Mộc Thạnh chiêu phủ Tân Bình, Thuận Hoá bạt phân quan trị dữ thổ quan đồng biện sự, thủ khám nhân khẩu, toàn tạo hộ sách..

Trang: 24b

Dịch Quốc Ngữ


bề tôi của ngài như Cảnh Dị chửi giặc mong cho chúng giết ngay mình, Nguyễn Biểu kể tội ác của giặc rồi chết, đều là những người đáng ca ngợi cả. Chỉ có Hồ Ngạn Thần đi sứ làm nhục mệnh vua, đã bị giết rồi, Phan Liêu đem tình hìụnh mạnh yếu trong nước đi báo cho giặc, tuy được thoát chết trong một thời, nhưng sau lại bị Thái Tổ Cao Hoàng Đế ta giết chết. Than ôi, người làm tôi trung với nước tuy chết vì nghĩa không có tội gì, mà để lại tiếng thơm mãi mãi, còn bọn bất trung phản quốc, không khỏi tránh khỏi chết, lại còn để tiếng xấu ngàn năm, thực đúng như thế.

KỶ THUỘC MINH.

Giáp Ngọ, [1414], (Minh Vĩnh Lạc năm thứ 12). Mùa xuân, tháng giêng, Trương Phụ và Mộc Thạnh nhà Minh chiêu dụ, vỗ về Tân Bình, Thuận Hoá, chia đặt quan cai trị để cùng làm việc với thổ quan, khám xét nhân khẩu, gộp làm sổ hộ.