Kỷ Thuộc Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương

[ 27 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [1a*1*1]
Đại Việt Sử Ký Ngoại Kỷ Toàn Thư Quyển Chi Tứ.
. [1a*2*1]
Thuộc Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương KỶ.
. [1a*3*1]
Đinh Mùi, [Hán Kiến Hưng ngũ niên Ngô Hoàng Vũ lục niên].
. [1a*3*13]
Ngô chủ văn Sĩ Vương hoăng, dĩ Giao Châu huyền viễn, nãi phân Hợp Phố dĩ Bắc thuộc Quảng Châu, Lữ Đại vi Thứ sử; Hợp Phố dĩ Nam thuộc Giao Châu, Đái Lương vi Thứ sử.
. [1a*5*7]
Hựu khiển Trần Thì đại vương vi Thái thú.
. [1a*5*16]
Đại lưu Nam Hải.
. [1a*6*1]
Lương dữ Thì cụ tiền hành.
. [1a*6*7]
Đáo Hợp Phố nhi vương tử Huy dĩ tự thự vi Thái thú, phát tông binh cự chi.
. [1a*7*6]
[Hán vị, tôn thất tương loạn, Nam nhân suất tôn thất tương tụ vi binh dĩ tự vệ, cố danh tông binh].
. [1a*7*28]
Lương lưu Hợp Phố.
. [1a*8*2]
Vương lại Hoàn Lân khấu đầu gián Huy nghênh Lương, Huy nộ si sát Lân.
. [1a*9*1]
Sử thần Ngô Sĩ Liên viết: Tự cổ sát gián thần vị hữu bất vong giả.
. [1a*9*17]
Trần sát..

Trang: 1a

Dịch Quốc Ngữ


KỶ THUỘC NGÔ, TẤN, TỐNG, TỀ, LƯƠNG.

Đinh Mùi, [227], (Hán Kiến Hưng năm thứ 5; Ngô Hoàng Vũ năm thứ 6), Vua Ngô nghe tin Sĩ Nhiếp mất, thấy Giao Châu ở xa cách, mới chia từ quận Hợp Phố trở về bắc thuộc vào Quảng Châu, cho Lữ Đại làm Thứ sử; từ quận Hợp Phố trở về nam thuộc vào Giao Châu, cho Đái Lương làm Thứ sử. Lại sai Trần Thì làm Thái thú thay Sĩ Nhiếp. Đại ở lại Nam Hải. Lương và Thì cùng lên đường. Đến Hợp Phố nghe tin ở Giao Châu con Sĩ Nhiếp là Huy đã tự làm Thái thú, đem tông binh ra chống cự. (Cuối thời nhà Hán, tôn thất nổi loạn, người Nam cũng tụ họp họ hàng làm binh để tự vệ, cho nên gọi là tông binh). Lương ở lại Hợp Phố. Thuộc lại của Sĩ Nhiếp là Hoàn Lân cúi đầu can Huy, xin đón Lương, Huy giận đánh chết Lân.

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Từ xưa hễ giết bề tôi can ngăn thì chưa từng không mất nước. Nước Trần giết