Kỷ Thuộc Tây Hán

[ 2 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [1a*1*1]
Đại Việt Sử Ký Ngoại Kỷ Toàn Thư Quyển Chi Tam.
西 . [1a*2*1]
Thuộc Tây Hán KỶ.
. [1a*3*1]
Tân Mùi [Hán Nguyên Phong nguyên niên].
西 . [1a*3*8]
Ngã Việt ký thuộc vu Hán, Hán dĩ Thạch Đái vi cửu quận Thái Thú [Hán chế dĩ châu lãnh quận, trừ Châu Nhai Nhĩ giai tại hải trung, dư thất quận thuộc Giao Châu, Đái vi châu Thái thú. Tây Hán thú nhiệm trị sở tại Long Uyên tức Long Biên, Đông Hán tại Mê Linh tức Yên Lãng], Cập Đái tốt, Hán Chiêu Đế dĩ Chu Chương đại chi.
. [1a*5*22]
Chí Vương Mãng mạt, Giao Châu mục Đặng Nhượng cập chư quận bế cảnh tự thủ, Hán tướng Sầm Bành tố hậu thiện Nhượng, dữ Nhượng thư trần Hán gia uy đức.
使 . [1a*7*11]
Ư thị suất Giao Chỉ Thái thú Tích Quang cập chư quận Thái thú Đỗ Mục đẳng khiển sử cống hiến vu Hán.
. [1a*8*15]
Hán tất phong vi liệt hầu.
. [1a*9*2]
Đương thời Hán Quang Vũ Kiến Vũ Ngũ niên Kỷ Sửu dã.
. [1a*9*14]
Tích Quang Hán Trung nhân, tại..

Trang: 1a

Dịch Quốc Ngữ


KỶ THUỘC TÂY HÁN.

Nhà Hán cho Thạch Đái làm Thái Thú 9 quận. (Chế độ nhà Hán lấy châu lãnh quận, trừ hai quận Châu Nhai, Đạm Nhĩ đều ở giữa biển, còn 7 quận thuộc về Giao Châu, Đái làm châu Thái thú [Chú giải]. Thời Tây Hán, trị sở của Thái Thú đặt tại Long Uyên, tức là Long Biên, thời Đông Hán đặt tại Mê Linh tức là Yên Lăng [Chú giải]. Đến khi Đái chết, Hán Chiêu Đế lấy Chu Chương thay. Đến cuối đời Vương Mãng, châu mục Giao Châu là Đặng Nhượng cùng các quận đóng chặn bờ cõi để tự giữ. Tướng nhà Hán là Sầm Bành vốn quen thân với Nhượng, gửi thư cho Nhượng bày tỏ uy đức của nhà Hán. Thế rồi [Nhượng] bảo Thái thú Giao Chỉ là Tích Quang và Thái thú các quận là bọn Đỗ Mục sai sứ sang cống hiến nhà Hán. Nhà Hán đều phong cho những người ấy tước hầu. Bấy giờ là năm Kỷ Sửu thời Hán Quang Vũ năm Kiến Vũ thứ 5 [29]. Tích Quang người quận Hán Trung, khi ở