Minh Tông Hoàng Đế

[ 38 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [32a*1*1]
chi viết: Phiêu phiêu nhược thần tiên trung nhân.
. [32a*1*10]
Cập hồi quốc cụ đạo, Đế thần thái thanh tú.
使 . [32a*2*1]
Hậu sứ chí giả hữu vấn chi viết: Ngã văn Thế tử thần thái thanh tú phiêu phiêu nhược thần tiên trung nhân hữu chư.
使 . [32a*3*7]
Ngã sứ phục chi viết: Cố như thị ngôn, nhiên diệc nhất quốc chi phong tiêu dã.
. [32a*4*5]
Khiến Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Mại như Nguyên báo sính.
. [32a*5*1]
Minh Tông Hoàng Đế [Huý Mạnh, Anh Tông đệ tứ tử, đích mẫu Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng thái hậu Trần thị, Hưng Nhượng Đại Vương Quốc Tảng chi nữ, dã. Thân sinh mẫu Chiêu Hiến Hoàng thái hậu Trần thị, Bảo Nghĩa Đại Vương Bình Trọng chi nữ dã. Tại vị thập ngũ niên, tốn vị nhị thập bát niên, thọ ngũ thập bát tuế, băng vu Bảo Nguyên cung, táng Mục Lăng .
   . [32a*7*14]
Đế văn minh sức trị phu bôn tiền, công trung hậu tồn, tâm di mưu yến dực nội ninh ngoại phủ, kỷ cương tất trương. Tích kì bất biện, Khắc Chung chi gian trí Quốc Chẩn chi tử nhi vi thông minh chi luỵ dã.] Ất Mão Đại Khánh nhị niên, [Nguyên Diên Hựu nhị niên,] hạ tứ nguyệt, thất nhật, cạnh chu .
. [32a*9*21]
Ngũ nguyệt,..

Trang: 32a

Dịch Quốc Ngữ


vua là “thanh thoát như thần tiên”. Đến khi về nước, [sứ giả] thường nói đến vẻ người thanh tú của vua.

Sau này, sứ ta sang [Nguyên], có người hỏi rằng: “Tôi nghe nói thế tử vẻ người thanh tú nhẹ nhõm như thần tiên có đúng không?”.

Sứ ta trả lời: “Đúng như thế, song cũng là tiêu biểu cho phong thái cả nước”.

Sau Nguyễn Trung Ngạn và Phạm Mại sang Nguyên đáp lễ.

MINH TÔNG HOÀNG ĐẾ.

Tên huý là Mạnh, con thứ tư của Anh Tông, mẹ đích là Thuận Thánh Bảo Từ hoàng thái hậu Trần thị, con gái của Hưng Nhượng Đại Vương Quốc Tảng, mẹ sinh là Chiêu Hiến hoàng thái hậu Trần thị, con gái của Bảo Nghĩa Vương Bình Trọng. Ở ngôi 15 năm, nhường ngôi 28 năm, thọ 58 tuổi, băng ở cung Bảo Nguyên, táng ở Mục Lăng. Vua đem văn minh sửa sang đạo trị nước, làm rạng rỡ công nghiệp của người xưa, giữ lòng trung hậu, lo nghĩ sâu xa, trong yên ngoài phục, kỷ cương đủ bày. Tiếc rằng không nhận biết mưu gian của Khắc Chung, để đến nỗi Quốc Chẩn phải chết, đo là chỗ kém thông minh vậy.

Ất Mão,