Nhân Tông Hoàng Đế

[ 43 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [6b*1*1]
Dương thị vi Hoàng thái hậu, thuỳ liêm đồng thính chính, Thái sư Lí Đạo Thành giáp phụ chi.
. [6b*2*1]
Hạ, tứ nguyệt, bát nhật, đế thị dục phật.
殿 . [6b*2*10]
Sơ ngự Thiên An điện thị triều.
. [6b*3*1]
Xá đô hộ phủ tù.
殿    . [6b*4*1]
Nhân Tông Hoàng Đế [Huý Càn Đức, Thánh Tông trưởng tử dã, kì mẫu Linh Nhân Thái hậu, dĩ Long Chương Thiên Tự nguyên niên, Bính Ngọ chính nguyệt nhị thập ngũ nhật đản sinh, hậu nhật lập vi Hoàng thái tử. Thánh Tông băng, toại tức Hoàng đế vị, tại vị ngũ thập lục niên, thọ lục thập tam tuế, băng vu Vĩnh Quang điện. thần vũ, duệ trí, Đế nhật giác, long nhan, thủ thuỳ quá tất, minh triết nhân, đại uý tiểu hoài, thần trợ nhân ứng, thông âm luật, chế nhạc ca, tục trăn phú thứ, thân trí thái bình, vi Lí triều chi thịnh chúa. Tích kì mộ Phù đồ, hiếu tường thuỵ, vi thịnh đức chi luỵ nhĩ. Quý Sửu, Thái Ninh nhị niên [Tống Hi Ninh lục niên].
. [6b*8*12]
Thời dâm vũ, nghênh Pháp Vân phật phó Kinh kì tình.
. [6b*9*2]
Tự Tản Viên sơn thần.
. [6b*9*7]
U Hoàng thái hậu Dương thị, tôn Hoàng thái phi vi Linh..

Trang: 6b

Dịch Quốc Ngữ


họ Dương làm Hoàng thái hậu, buông rem cùng nghe chính sự, Thái sư Lý Đạo Thành giúp đỡ công việc.

Mùa hạ, tháng 4, ngày mồng 8, vua xem lễ tắm Phật.

Vua bắt đầu ngự điện Thiên An coi chầu. Tha các tù ở phủ Đô hộ.

NHÂN TÔNG HOÀNG ĐẾ.

Huý Càn Đức, con trưởng của Thánh Tông, mẹ đẻ là thái hậu Linh Nhân, sinh vua ngày 25 tháng giêng năm Bính Ngọ, Long Chương Thiên Tự thứ 1 [1066], ngày hôm sau lập hoàng thái tử. Thánh Tông băng, vua lên ngôi hoàng đế, ở ngôi 56 năm [1072-1127], thọ 63 tuổi [1066-1127], băng ở điện Vĩnh Quang. Vua trán dô mặt rồng, tay dài quá gối, sáng suốt thần võ, trí tuệ hiếu nhân, nước lớn sợ, nước nhỏ mến, thần giúp người theo, thông âm luật, chế ca nhạc, dân được giàu đông, mình được thái bình, là vua giỏi của triều Lý. Tiếc rằng mộ đạo Phật, thích điềm lành, đó là điều luỵ cho đức tốt.

Quý Sửu, Thái Ninh năm thứ 2 [1073], (Tống Hy Ninh năm thứ 6). Bấy giờ mưa dầm, rước phật Pháp Vân [Chú giải] về kinh để cầu tạnh. Cúng thần núi Tản Viên.

Giam Hoà