Nhân Tông Hoàng Đế

[ 51 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [38a*1*1]
khâm tức Hoàng đế vị xưng Hiếu Hoàng, tôn Thượng hoàng hiệu viết Quang Nghiêu Từ Hiếu Thái thượng hoàng đế, tôn Thiên Cảm hoàng hậu vi Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng thái hậu.
. [38a*2*16]
Quần thần thượng tôn hiệu viết Pháp Thiên Ngự Cực Anh Liệt Vũ Thánh Minh Nhân Hoàng Đế .
椿 . [38a*3*16]
Nguyên đế văn Thái Tông băng, ý dục đồ ngã, khiến Lễ bộ thượng thư Sài Xuân [tức Sài Trang Hương,] lai.
使 . [38a*4*19]
Thời ngã quốc sứ Lê Khắc Phục hồi ngộ Nguyên binh bình Tống đạo do Hồ Quảng hoàn quốc.
椿   使 . [38a*5*17]
Xuân dữ chi giai lai thác dĩ Đế bất thỉnh mệnh nhi tự lập vi từm dụ sử nhập triều.
. [38a*6*18]
Đế bất thính, khiến Trịnh Đình Toản, Đỗ Quốc Kế như Nguyên.
. [38a*7*11]
Nguyên lưu Đình Toản bất khiến hoàn.
  . [38a*8*1]
Nhân Tông Hoàng Đế [Huý khâm Thánh Tông trưởng tử, mẫu Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng thái hậu. Dĩ Nguyên Phong bát niên, Mậu Ngọ, thập nhất nguyệt, thập nhất nhật đản sinh. Đắc thánh nhân chi tinh, đạo mạo chi tuý, tử ma nghi sắc thể chất huy toàn, thần khí quang thái. Lưỡng cung kì chi, mệnh viết Kim Tiên..

Trang: 38a

Dịch Quốc Ngữ


Khâm lên ngôi Hoàng đế, xưng là Hiếu Hoàng, tôn Thượng hoàng là Quang Nghiêu Từ Hiếu Thái Thượng Hoàng Đế, tôn Thiên Cảm hoàng hậu làm Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái Hậu. Bầy tôi dâng tôn hiệu là Pháp Thiên Ngực Cực Anh Liệt Vũ Thánh Minh Nhân Hoàng Đế.

Vua Nguyên nghe tin Thái Tông băng, có ý mưa tính nước ta, sai Lễ bộ thượng thư Sài Xuân [Chú giải] (tức Sài Trang Hương) sang ta.

Bấy giờ sứ nước ta là Lê Khắc Phục đang trở về, gặp quân Nguyên đánh nước Tống, liền theo đường Hồ Quảng mà về nước, Xuân cùng đi với Khắc Phục sang ta [Nhà Nguyên] lấy cớ vua không xin mệnh mà tự lập, dụ bảo phải sang chầu. Vua không nghe, sai Trịnh Đình Toản, Đỗ Quốc Kế sang Nguyên. Nguyên giữa Đình Toản không cho về [Chú giải].

NHÂN TÔNG HOÀNG ĐẾ.

Tên huý là Khâm, con trưởng của Thánh Tông, mẹ là Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng thái hậu, sinh năm Mậu Ngọ, Nguyên Phong năm thứ 8, tháng 11, ngày 11, được tinh anh thánh nhân, thuần tuý đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng. Hai cung