Phế Đế

[ 26 trang ]

Tách câu và Phiên âm

  . [7a*1*1]
Đông thập nhị nguyệt, Chiêm Thành dẫn chúng hoàn.
  . [7a*1*10]
Thượng hoàng cư Bảo Hoà cung, mệnh Thiêm tri nội mật viện sự Nguyễn Mậu Tiên, Lễ bộ lang trung Phan Nghĩa cập Tiên Du Vũ Đức hầu gia thần [khuyết danh,] luân trực.
錄 . [7a*3*8]
Tứ thực, tuân dĩ cố sự trục nhật ký lục biên thành bát quyển mục, viết Bảo Hoà dư bút, lệnh Đào Sư Tích tự kì đoan dĩ giáo huấn Quan gia.
. [7a*6*1]
Giáp Tí bát niên, [Minh Hồng Vũ thập thất niên,] xuân nhị nguyệt, Thượng hoàng ư Tiên Du sơn Vạn Phúc tự thí Thái học sinh.
. [7a*7*5]
Đoàn Xuân Lôi, Hoàng Hối Khanh đẳng tam thập danh .
. [7a*7*16]
Hạ ngũ nguyệt, tuyển Thái học sinh dư số vi Bảo Hoà cung thư sử .
. [7a*8*14]
Thu cửu nguyệt, Minh sơ chinh Vân Nam.
. [7a*9*4]
Khiến Dương Bàn, Hứa Nguyên đẳng tê Hộ bộ tư văn lai cầu lương cấp..

Trang: 7a

Dịch Quốc Ngữ


Mùa đông, tháng 12, Chiêm Thành dẫn quân về. Thượng hoàng ở cung Bảo Hoà [Chú giải], sai Thiêm tri nội mật viện sự Nguyễn Mậu Tiên, Lễ bộ lang trung Phan Nghĩa và gia thần Vũ Hiếu hầu (không rõ tên) ở Tiên Du thay phiên nhau chầu chực. [Thượng hoàng] ban cho ăn và hỏi các việc cũ, ghi chép từng ngày, biên soạn thành 8 quyển, đầu đề là Bảo Hoà dư bút [Chú giải], sai Đào Sư Tích đề tựa ở đầu sách để dạy bảo Quan gia.

Giáp Tý, [Xương Phù] năm thứ 8 [1384], (Minh Hồng Vũ năm thứ 17). Mùa xuân, tháng 2, Thượng hoàng cho thi thái học sinh ở chùa Vạn Phúc núi Tiên Du [Chú giải], [lấy đỗ] bọn Đoàn Xuân Lôi, Hoàng Hối Khanh... 30 người.

Mùa hạ, tháng 5, chọn số thái học sinh còn lại cho làm thư sử ở cung Bảo Hoà.

Mùa thu, tháng 9, nhà Minh bắt đầu đánh Vân Nam, sai bọn Dương Bàn, Hứa Nguyên mang tờ tư của bộ Hộ sang đòi lương để cấp cho