Phụ: Mạc Đăng Dung, Mặc Đăng Doanh

[ 9 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [69b*1*1]
dĩ di, quả hà vi tai!.
. [69b*2*1]
Phụ Mạc Đăng Dung [Tiếm vị tam niên tiếm truy xưng tôn hiệu vi Thái Tông Đăng Dung Nghi Dương, Cổ Trai nhân, sơ dĩ ngư vi nghiệp, cập trưởng hữu cữu lực, khảo trúng lực sĩ xuất thân.
使 . [69b*4*7]
Hồng Thuận gian, thăng Đô chỉ huy sứ Vũ Xuyên bá, lịch sĩ tam triều.
. [69b*5*5]
Thống Nguyên gian, vị chí Thái sư Nhân quốc công, hậu phong An Hưng Vương.
. [69b*6*3]
Âm kết bằng đảng, nội ngoại hiệp mưu, nhân tâm quy phụ.
. [69b*6*15]
Toại hành soán thí, giả chiếu, xưng thiền nhi tức chân hĩ.
殿 . [69b*8*1]
Thị nguyệt, Đăng Dung nhập Thăng Long thành cư chính điện.
. [69b*9*1]
Đăng Bính bình viết: Bản kỷ ngôn Mạc thị đại Lê cái dĩ minh phu soán nghịch..

Trang: 69b

Dịch Quốc Ngữ


đã chuyển dời, còn làm gì được nữa!

Phụ: Mạc Đăng Dung

(Tiếm ngôi 3 năm, sau tiếm truy tôn là Thái Tổ)

Đăng Dung người làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương[Chú giải] , hồi nhỏ làm nghề đánh cá, lớn lên có sức khoẻ, thi đỗ lực sĩ xuất thân. Đời Hồng Thuận, được thăng làm Đô chỉ huy sứ Vũ Xuyên bá, làm quan trải hai triều. Đời Thống Nguyên, làm đến Thái sư Nhân quốc công, sau được phong làm An Hưng Vương. Ngầm kết bè đảng, trong ngoài hiệp mưu, lòng người quy phụ, rồi làm việc cướp ngôi, giết vua, làm giả tờ chiếu nhường ngôi mà lên ngôi thực.

Tháng này, Đăng Dung vào thành Thăng Long, ở tại chính điện.

Đăng Bính bàn rằng: Bản kỷ nói họ Mạc thay nhà Lê có lẽ là để sáng rõ cái mầm soán nghịch.